top of page

S:t Sigfrids katolska församling

Barmhärtighets rosenkransen

Inledning:

 + I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt JESUS. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen. 

Jag tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare. Och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den helige Ande, föddes av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida, och skall komma därifrån för att döma levande och döda. 

Jag tror på den helige Ande, den heliga, katolska kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Vid de ensamma pärlorna:

Evige Fader, jag offrar till Dig, Din älskade Sons och vår Herres Jesus Kristi kropp och blod, själ och gudomlighet, för att sona våra och hela världens synder (1 gång).

För Hans smärtorika lidande, ha förbarmande med oss och hela världen (10 gånger).

Helige Gud, Helige starke Gud, Helige odödlige Gud, ha förbarmande med oss och hela världen (3 gånger).

O blod och vatten, som runnit ur Jesus Heligaste hjärta, såsom barmhärtighetens källa för oss – vi förtröstar på Dig.

Vid grupper om 10 pärlor:

Avslutningsbön:

Till S:t Ärkeängeln Mikael

Helige ärkeängel Mikael, försvara oss i striden, var vårt värn emot djävulens snaror och ondska. ”Må Gud betvinga honom”, därom ber vi ödmjukt, men du, de himmelska härskarornas furste, kasta med Guds kraft ned till helvetet, Satan och de andra onda andarna som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna. Amen

Min Jesus, jag tror att du är närvarande i altarets allraheligaste sakrament. Jag älskar dig över allt, och min själ längtar efter dig. När jag nu inte kan inte ta emot dig i altarets sakrament, så kom ändå på ett andligt sätt till mig. Jag tar emot dig som om du redan vore här hos mig, jag förenar mig med dig. Jag tillber dig i djupaste vördnad. Tillåt inte att jag någonsin blir skild från dig. Amen.

S:t Padre Pio

Andliga kommunion

S:ta Monikas bönegemenskap  - dagliga böner

Allsmäktige Evige Gud, alla goda gåvors givare, du har gett mig kallelse att vara mamma. Med tacksamhet prisar jag ditt heliga namn. Herre Jesus, öka min tro, stärk mitt hopp och fullkomna min kärlek så att jag blir en god kristen mamma. 

Helige Ande, ge mig styrka att även under livets mörka stunder be för mina barns tro.

(upprepas före varje bön:  Hjälp oss, Herre, så att ….)

 • våra liv leder våra barn till Dig.

 • vi är goda förebilder och bemöter våra barns andliga utveckling och skyddar dem från dåligt inflytande från omgivningen.

 • våra liv vitnar om Dig, så att våra barn blir tilltalade ett kristet liv och även vill förmedla det till andra.

 • våra barn ärar vår Helige Fader, blir Kyrkan trogna och samarbetar med själasörjarna.

 • vi med tacksamhet accepterar och stöder våra barn om de är kallade till präst- eller ordensliv.

 • våra barn vid livets besvikelser, utsatthet och prövningar får erfara Din gränslösa kärlek.

 • om våra barns tro leds vilse i livets labyrint och de lämnar den rätta vägen, låt oss hjälpa dem att återvända till dig och aldrig svika vår kärlek, vårt tålamod och våra böner.

 • vi fortsätter att förtrösta på dig, och be för våra barn även om de är otacksamma, sårar eller överger oss.

 • våra män förstår vilken viktigt uppgift det är att följa barnens utveckling, stärka deras tro och av hjärtat hjälpa dem med sina böner.

 • din frid och kärlek råder i våra familjer så att också våra barnbarn kan växa i tron.

 • vi, när vi möter andra föräldrar, kan väcka deras längtan till att tillhöra vår gemenskap.

Jag ber idag särskilt för ………

Låt oss bedja;

Jungfru Maria, himmelska moder, ge oss den glädje som den heliga Monika fick erfara, när hon såg trons seger i sin sons liv. 

Herre Jesus, vi ber Dig, ge oss föräldrar och barn nåden att glädjas och prisa din härlighet i evigheters evighet. Amen

bottom of page